plakat kragujevacPripreme za VIII Festival učenja odraslih počele su početkom godine. Organizacioni odbor Festivala je odlučio da aktivnosti usmeri ka promociji još jednog koncepta i rastućeg globalnog pokreta UNESCO-vig instituta za celoživotno učenje, tj. gradova koji uče. Deklaracija o izgradnji gradova koji uče definiše ovaj koncept kao efikasan način da se mobilišu resursi za: za promociju inkluzivnog učenja od osnovnog do visokoškolskog nivoa, revitalizaciju učenja u porodicama i zajednicama, olakšavanje učenja na radnom mestu, proširenje upotrebe modernih tehnologija za učenje, unapređenje kvaliteta i izvrsnosti u učenju, gajenje kulture učenja tokom čitavog života.

Kako bismo adekvatno prepoznali resurse sa kojima raspolaže Beograd tokom Noći muzeja organizovali smo istraživanje obrazovnih sadržaja u institucijama koje su se predstavile na ovoj manifestaciji. Instrument je sastavljen po uzoru na relevantna međunarodna iskustva, a procenjivani su tehnički aspekti rada muzeja, zaposleni koji rade sa publikom (kustos, vodič, predavač), pristup posetiocima, proces učenja, kao i podsticanje na aktivnosti nakon posete. Kod svih aspekata je procenjivan kvalitet i razvijenost kapaciteta za vođenje procesa učenja. Opšti utisak istraživača je da mnogi muzeji imaju značajan potencijal za unapređenje svoje obrazovne funkcije. Primećeno je da se uz minimalna ulaganja i savetodavni rad sa zaposlenima u institucijama kulture može formirati mreža koja će činiti okosnicu grada koji uči i to ne samo u glavnom gradu. Rezultati istraživanju su činili osnovni podsticaj da se dalje razradi metodologija za predstavljanje i promociju koncepta grada koji uči prilagođenog uslovima u kojima živimo i radimo.

Koncept VIII Festivala učenja odraslih osmišljen je na osnovu dosadašnjih međunarodnih iskustava u implementaciji koncepta grada koji uči, rezultata istraživanja domaćih prilika i raspoloživih resursa, kao i konsultacija sa partnerskim organizacijama i kolegama iz Bačke Palanke, Beograda, Bora i Kragujevca, gde je festival i realizovan. Na završnim manifestacijama u pomenutim gradovima građani, donosioci odluka i predstavnici svih zainteresovanih strana u zajednici su kroz metod otvorenog prostora koncipirali model grada koji uči adekvatnog za lokalne prilike i potrebe. Pored ove aktivnosti organizovane su jednonedeljne promotivne kampanje u javnim prostorima, ali i u medijima. Kampanja se sastojala od prikupljanja i objavljivanja izjava građana o novogodišnjim željama koje su se odnosile na učenje. Izjave su promovisane na socijalnim mrežama i učestvovale su u nagradnoj igri. A građani čije su izjave izvučene na završnim manifestacijama u pomenutim gradovima nagrađeni su vaučerima za obrazovne kurseve i kupovinu knjiga. U nastavku možete pogledati video kolaž sa završne manifestacije u Beogradu:

Ovogodišnje festivalske aktivnosti su jasno ukazale na veoma snažne i konkretne obrazovne potrebe stanovništva. Za samo nekoliko dana prikupljeno je i prezentovano nekoliko stotina novogodišnjih želja koje se odnose na učenje. Istaknut je značaj postojećih inicijativa za učenje u zajednici. Prepoznati su značajni resursi za pokretanje inovativnih aktivnosti učenja u zajednici za sve generacije. Ono što je najvredniji rezultat diskusije je zaključak da uz minimalna ulaganja u obuke možemo znanjem da povežemo sve značajne zainteresovane strane u zajednici i da na taj način stvorimo osnovu za rast gradova koji uče u Srbiji. Najznačajnije je što smo VIII festivalom učenja odraslih otvorili dijalog o učenju u zajednici i identifikovali potencijale i potrebe, ali i prepreke za uspostavljanje održivog sistema sa najrazličitijim vidovima učenja i obrazovanja odraslih u urbanim uslovima.

 

 

  • cestitka jednostrana
  • aktivnosti11Bor
  • fest14
  • fest2014
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Podelite tekst i preko drugih mreža