Poslednja revizija dokumenta: 6.4.2016.


Uslovi i pravila korišćenja internet stranice DodjohVidehNaucih.eu


Korišćenjem bilo kog dela internet stranice DodjohVidehNaucih.eu (u daljem tekstu Sajt) i svih njenih delova automatski prihvatate Uslove i pravila korišćenja. Korisnici su dužni da redovno čitaju Uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu Pravila korišćenja) stoga se smatra da su korisnici upoznati s aktuelnim Pravilima korišćenja i da ih razumeju u celosti.


Društvo za obrazovanje odraslih je u dobroj nameri kreiralo Sajt sa sledećim prioritetnim ciljevima:

 • Promocija učenja i obrazovanja odraslih i koncepta celoživotnog učenja
 • Unapređenje dostupnosti prilika za učenje odraslih
 • Unapređenje kvaliteta i transparentnosti rada organizatora obrazovnih aktivnosti za odrasle
 • Afirmacija i promocija organizatora nekomercijalnih obrazovnih aktivnosti za odrasle


VLASNIŠTVO

Sajt je vlasništvo Društva za obrazovanje odraslih (u daljem tekstu DOO). DOO nije vlasnik sadržaja koji korisnik objavi na Sajtu o svojim obrazovnim programima i obrazovnim aktivnostima, međutim korisnik svojim zahtevom za objavljivanje na Sajtu neopozivo ovlašćuje DOO da taj sadržaj koristi, kopira, prikazuje, objavljuje i distribuira.PRISTUP SAJTU I UPOTREBA SADRŽAJA SAJTA

DOO daje odobrenje korisnicima Sajta da besplatno pristupaju sadržajima Sajta ukoliko ne krše Pravila korišćenja. DOO može u bilo kom trenutku, bez prethodnog upozorenja i objašnjenja, bilo kom korisniku Sajta oduzeti mogućnost pristupa sadržajima Sajtu ili bilo kom delu Sajta iz bilo kog razloga koji DOO smatra odgovarajućim. Gde smatra da je to primereno, DOO će o ovome poslati odgovarajuće obaveštenje.

DOO svojim korisnicima daje ograničeno, opozivo i ne-ekskluzivno odobrenje pristupa sadržajima Sajta isključivo za lične potrebe. Ovo odobrenje ne uključuje bilo kakvo prikupljanje, masovno ili sistemsko preuzimanje, kopiranje, dupliranje, prikazivanje ili dalju distribuciju sadržaja, niti primenu elektronskih programa za automatsko prikupljanje i obradu podataka. Za korišćenje sadržaja Sajta u bilo koje druge svrhe, osim za lične potrebe, neophodno je prvo dobiti pismenu saglasnost DOO.

Sve sadržaje Sajta koristite na vlastitu odgovornost i DOO se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem sadržaja Sajta.NEDOZVOLJENI NAČINI UPOTREBE SAJTA

Zabranjeno je pristupati sajtu na bilo koji neovlašćen način.

Zabranjeno je obavljati bilo kakvu aktivnost koja na bilo koji način ometa ispravno funkcionisanje Sajta, utiče na njegov kvalitet, remeti rad ili funkcionalnost;

Zabranjeno je koristiti bilo koju vrstu uređaja ili kompjuterskog programa koji omogućava automatsko, višestruko unošenje sadržaja na Sajt ili unošenje sadržaja bez kontrole DOO.

Zabranjeno je dodavanje bilo kakvog koda koji može da ošteti sadržaj Sajta, a u slučaju da se i pored ove zabrane to uradi protiv počinioca će se pokrenuti odnosni sudski postupak u skladu sa zakonima Republike Srbije.OBJAVLJIVANJE SADRŽAJA OD STRANE KORISNIKA

Korisnici Sajta mogu da objave sadržaje o svojim obrazovnim programima i obrazovnim aktivnostima u skladu sa Pravilima korišćenja, i cenovnikom predstavljenim na Sajtu, koristeći Formular za prijavu obrazovnih programa na podstranici Sajta dodjohvidehnaucih.eu/obrazovni-programi/prijavite-program/ tj. Formular za prijavu obrazovnih aktivnosti na podstranici Sajta dodjohvidehnaucih.eu/aktuelnosti/prijavite-aktivnost/. Korisnici ove sadržaje unose pojedinačno, popunjavajući ručno sve tražene podatke. U okviru Formulara za prijavu obrazovnih programa korisnik je dužan i da popuni podatke za Deklaraciju o oglašavanju, u skladu sa Zakonom o oglašavanju, Član 11. U slučaju promene podataka, korisnik je dužan da tu promenu dostavi odmah DOO ili prijavi sa novim programom.

DOO zadržava pravo na korekturu sadržaja dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim redakcijskim pravilima. U skladu sa informacijama navedenim na Sajtu, DOO zadržava pravo da odluči u koju vrstu i u koju kategoriju spada obrazovni program koji korisnik želi da objavi. Postavljanjem sadržaja na Sajt korisnik je saglasan da podaci i informacije koji su objavljeni budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa Pravilima korišćenja.

Korisnik preuzima obavezu da obezbedi tačnost, istinitost, potpunost i verodostojnost sadržaja koje objavljuje na Sajtu. DOO ne garantuje za tačnost, istinitost, potpunost i verodostojnost sadržaja koje korisnik objavi, niti snosi bilo kakvu odgovornost za te sadržaje, za informacije do kojih se došlo pomoću linkova na Sajtu, niti za eventualnu štetu koja nastane po osnovu upotrebe tih sadržaja i informacija. Celokupan sadržaj koji korisnik objavi predstavlja odgovornost osobe ili pravnog lica koje je taj sadržaj objavilo, što znači da je korisnik u potpunosti odgovoran za sav sadržaj koji objavi. Ukoliko korisnik objavljivanjem sadržaja na Sajtu prekrši autorsko pravo trećeg lica snosi odgovornost za postavljanje spornog sadržaja i dužan je da pruži pravnu zaštitu DOO kao i da nadoknadi eventualnu materijalnu štetu.ZABRANJENI SADRŽAJI NA SAJTU

Zabranjeno je objavljivati sadržaje:

 • koji nisu u skladu sa zakonom, koji su štetni ili preteći, koji zlostavljaju, klevete, predstavljaju zadiranje u tuđu privatnost;
 • sadržaje koji predstavljaju, podržavaju ili upućuju na nasilje, govor mržnje, psovke, vređanje, omalovažavanje, provokacije ili drugi uvredljiv materijal;
 • koji uznemiravaju, omalovažavaju ili su neprijateljski orijentisani prema pojedincu ili grupi na osnovu verske ili polne pripadnosti, seksualne orijentacije, rasne ili etničke pripadnosti;
 • kojim se omalovažava, sumnjiči ili na drugi nedostojan način prikazuje identitet drugog lica, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge;
 • koji su po prirodi pornografski ili koji sadrže pornografski materijal;
 • koji predstavljaju podsticanje nezakonitih ili pornografskih transakcija;
 • koji na bilo koji način štete maloletnim osobama;
 • koji sadrže lične ili identifikacione podatke druge osobe bez njenog izričitog odobrenja;
 • koji krše neko patentno pravo, tržišnu marku, trgovinsku tajnu, autorsko ili neko drugo pravo bilo kog lica, fizičkog ili pravnog;
 • koji korisnik nema pravo da učini dostupnim po sili zakona ili načelima ugovornog odnosa;
 • koji reklamiraju bilo koju nezakonitu uslugu ili prodaju bilo kojih artikala čija je prodaja zabranjena ili ograničena važećim pravom, uključujući bez ograničenja artikle čija je prodaja regulisana ili zabranjena pravom Republike Srbije ili pravom zemlje u kojoj je sedište korisnika;
 • kojima se neistinito označava identitet korisnika, njegova aktivnost, proizvod ili usluga ili se podražava drugo lice, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluga;
 • koji izostavljaju važne podatke ili koriste neodređene ili višeznačne izraze i druge podatke koji izazivaju zabludu o identitetu korisnika, njegovoj aktivnosti, proizvodu ili usluzi;
 • u kojima se poredi korisnik, njegove aktivnosti, proizvodi ili usluge sa drugim korisnicima, njihovim aktivnostima, proizvodima ili uslugama na štetu drugih, odnosno radi sticanja materijalne koristi;
 • kojima se aludirajući na drugog korisnika, njegovo poslovno ime, naziv, zaštićeni žig, aktivnost, proizvod ili uslugu, iskorišćava ugled tog drugog lica na način kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke;
 • za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su neistiniti, a čije bi objavljivanje moglo da nanese štetu trećim licima.

DOO ima pravo da sadržaj koji je postavio korisnik ukloni ukoliko proceni da ne zadovoljava Pravila korišćenja.AUTORSKA PRAVA

DOO nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava. Eventualno primećenu povredu treba odmah prijaviti da bi DOO mogao da primereno reaguje. DOO ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava ali će ekspeditivno preuzeti odgovarajuće mere ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji.PRIVATNOST PODATAKA

Podaci o korisnicima iz Deklaracije o oglašavanju neće biti dostupni trećoj strani u skladu sa poštovanjem načela privatnosti, osim u slučaju grubog kršenja pravila i nezakonitih aktivnosti korisnika. DOO preduzima sve potrebne radnje da bi se osigurala zaštita ličnih podataka korisnika, međutim ne može garantovati da treće lica neće, bez znanja ili odobrenja DOO, doći u posed tih informacija, hakerskim upadom u bazu podataka ili na neki drugi način na koji DOO ne može da utiče.PORICANJE GARANCIJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

DOO ne daje nikakve garancije niti odgovara za:

 • brisanje, pogrešno ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, kao ni za greške na stranicama, dostupnost informacija ili za kontinuirano funkcionisanje Sajta;
 • bilo kakvu štetu nastalu preuzimanjem ili korišćenjem sadržaja sa Sajta ili sadržaja do koga se došlo pomoću Sajta;
 • bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili primarnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu za gubitak profita, dobre volje, korišćenja, gubitak podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka koji korisnik pretrpi iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluge koju nudi Sajt;
 • bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi usled pravilnog ili nepravilnog korišćenja Sajta, kao i od drugih informacija, usluga, saveta i proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova i reklama na Sajtu ili onih koji su na bilo koji način povezani s njim;
 • bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pohađajući programe, kurseve, seminare, konferencije i druge obrazovne aktivnosti, u zemljama regiona i van njih, koji su predstavljeni na Sajtu, osim ako nije izričito navedeno da ih DOO organizuje ili realizuje;
 • nepravilno funkcionisanje ili prekid rada Sajta uzrokovanih, direktno ili indirektno, prirodnim silama ili drugim uzrocima van kontrole DOO: problemi s internet vezama, kvarovi na računarskoj opremi, problemi s radom telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa.


KRŠENJE PRAVILA KORIŠĆENJA

Molimo Vas da nam odmah prijavite svako kršenje Pravila korišćenja koje uočite, putem e-pošte: office@aes.rsMERODAVNO PRAVO I REŠAVANJE SPOROVA

Na odnos DOO i korisnika koji proizilazi iz korišćenja Sajta primenjuje se pravo Republike Srbije.

U slučaju da dođe do spora DOO i korisnika, koji se ne može rešiti mirnim putem, spor će se rešiti pred nadležnim sudom u Beogradu.IZMENE PRAVILA KORIŠĆENJA

DOO zadržava pravo da delimično ili u potpunosti izmeni Pravila korišćenja u bilo kom trenutku. Sve izmene načinjene ovim putem postaće trenutno validne po njihovoj objavi. Nova ili izmenjena Pravila korišćenja automatski važe za sve posetioce sajta i mogu imati retroaktivno dejstvo, ukoliko je to bitno za funkcionisanje sajta ili nekog njegovog dela.


Podelite tekst i preko drugih mreža