ICAE  International Council in Adult Education – Međunarodni savet u obrazovanju odraslih je globalna mreža nevladinih organizacija, te regionalnih i nacionalnih sektorskih mreža u više od 75 zemalja. ICAE je nevladina organizacije koje blisko sarađuje sa UNESCO-m, a ima konsultativni status u Ekonomskom i socijalnom savetu ujedinjenih nacija. Ova strateška mreža promoviše učenje odraslih kao sredstvo, kojim ljudi mogu doprineti izgradnji zajednica i životu u nezavisnim demokratskim društvima. ICAE celoživotno učenje vidi kao ključnu kariku za ostvarivanje socijalne i ekonomske pravde uz poštovanje ljudskih prava i življenja u harmoniji sa okruženjem.

UNESCO UIL  UNESCO Institute for Lifelong Learning – UNESCO Institut za celoživotno učenje je neprofitna organizacija koja se bavi kreiranjem politika, međunarodnim istraživanjima, obukama, obezbeđivanju informacija i dokumentacije, kao i izdavačkom delatnošću. Ovaj institut je jedan od šest instituta za obrazovanje, koji promoviše politiku i praksu celoživotnog učenja sa fokusom na učenje i obrazovanje odraslih. Posebnu brigu ova organizacija vodi o pitanju pismenosti u svetu, ali i o neformalnom obrazovanju i alternativnim mogućnostima za učenje dostupno i prilagođeno marginalizovanim grupama. Aktivnosti Instituta su usmerene na praćenje ostvarenosti i dostizanje ciljeva dokumenata Obrazovanje za sve, Milenijumski ciljevi razvoja, koji će biti zamenjeni Razvojnom agendom POST 2015, te ciljeva dogovorenih na Međunarodnim konferencijama o obrazovanju odraslih (CONFINTEA). Institut je deo UNESCO-a, te ima ulogu u povezivanju svih članica sa relevantnim internacionalnim institucijama.

LLP  Lifelong Learning Platform – Platforma celoživotnog učenja evropskog civilnog društva je krovno udruženje koje okuplja 40 mreža iz zemalja EU i šire, koje su aktivne na polju obrazovanja i obuka. Trenutno, ova mreža predstavlja više od 50.000 obrazovnih institucija (škola, univerziteta, centara za obrazovanje odraslih i omladinu itd.) i udruženja (koja uključuju studente, nastavnike, trenere, roditelje, stručnjake iz oblasti ljudskih resursa itd.), pokrivajući sve sektore formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja i učenja. Broj njihovih članova doseže nekoliko miliona korisnika. Osnovana 2005.godine, LLP promoviše viziju celoživotnog učenja zasnovanu na jednakosti, socijalnoj koheziji, aktivnom građanstvu i ličnom razvoju. Platforma funkcioniše kao prostor za razmenu znanja između organizacija članica i koristi njihovu ekspertizu kako bi se diskutovalo i unapređivalo kreiranje politika u EU, osiguravajući pri tom da se čuje glas svakog građana Evrope. U tom smislu EUCIS-LLL doprinosi boljem razumevanju i dijalogu između lokalnog nivoa i evropskih institucija.

EAEA  European Association for the Education of Adults – Evropsko udruženje u obrazovanju odraslih predstavlja glas neformalnog obrazovanja odraslih u Evropi. EAEA je evropska ne vladina organizacija koja okuplja više od 140 organizacija iz 45 zemalja, i zastupa interese više od 60 miliona odraslih učenika širom Evrope. Glavna uloga organizacije je da zastupanjem utiče na politike EU koje se odnose na obrazovanje odraslih, kao i saradnju u ovoj oblasti sa evropskim državama izvan EU. Takođe, EAEA članicama pruža relevantne informacije i preporuke za rad na kreiranju politika, organizuje obuke za mlađe kadrove, pomaže u umrežavanju organizacija, pisanju i realizaciji EU projekata.

ESBN  European Basic Skills Network – Evropska mreža osnovnih veština je neprofitna asocijacija koja okuplja donosioce odluka i provajdere u oblasti treninga odraslih za osnovne. Cilj organizacije je da promoviše izvrsnost u donošenju i implementaciji politika koje će ostaviti značajan uticaj na obrazovanje, zapošljivost, socijalnu inkluziju, borbu protiv siromaštva i zalaganje za održivi ekonomski rast. Jedna od karakteristika mreže je praćenje i odgovor na promene, pa je oblast delovanja pored pismenosti, matematičke i digitalne pismenosti, komunikacijskih veština, proširena sa preduzetništvom, „mekim“ veštinama i ključnim kompetencija.

VHS DVV International  Institute for International Cooperation of the Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. – Institut za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke, predstavlja kanal komunikacije i saradnje sa međunarodnim partnerima, nemačke krovne organizacije u obrazovanju odraslih, koja okuplja 1000 organizacija i institucija. Ključni principi za koje se zalaže organizacija su ljudska prava, promocija ženske i rodne ravnopravnosti, međunarodno povezivanje i umrežavanje. DVV International sarađuje sa 200 partnera iz 35 države sveta gde pruža podršku u razvoju obrazovanja odraslih. Značajno je da sarađuje sa EAEA, ICAE, te je partner u mnogim EU projektima i pruža podršku praćenju ostvarivosti CONFINTEA ciljeva.


Podelite tekst i preko drugih mreža