Vlada republike Srbije. (2005). Strategija razvoja obrazovanja odraslih. 

Strategija obrazovanja odraslih je pre svega prepoznata kao sredstvo koje treba da doprinese razvoju kulture učenja, socijalnog napretka i ekonomije zasnovane na znanju. Utemeljena na relevantnim međunarodnim dokumentima, strategijom je obrazovanje odraslih definisano kao oblast koja treba da bude dostupna svim kategorijama odraslog stanovništva. Strategija predviđa stvaranje institucionalnog i programskog sistema obrazovanja odraslih, kao i njegovu decentralizaciju i partnerski pristup u upravljanju i to putem uspostavljanja kvaliteta i standarda u okviru obrazovanja odraslih koje je neophodno zakonski regulisati. Dokument je dostupan i na engleskom jeziku.

 Vlada republike Srbije. (2013). Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. 

Ovim zakonom uređuje se osnovno obrazovanje i vaspitanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanje i vaspitanja. Osnovno obrazovanje realizuje se i za populaciju odraslih te je ovaj dokument od značaja i za sistem obrazovanje odraslih.

Vlada republike Srbije. (2013). Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju. 

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju reguliše obavljanje delatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja, upotrebu jezika, programe i ispite, prava obaveze i odgovornosti učenika, evidencije i javne isprave, štrajk zaposlenih i druga pitanja od značaja za ovu oblast. Kada je u pitanju oblast obrazovanja odraslih ovaj zakon reguliše prilagođenje programme za obrazovanje odraslih, proširenu delatnost u srednjim školama za obrazovanje i obučavanje odraslih, rad model centara u srednjem stručnom obrazovanju.

Vlada Republike Srbije. (2009). Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja. 

Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja prepoznaje obrazovanje i vaspitanje kao sastavni deo koncepta celoživotnog učenja upravo putem akcentovanja jednakih mogućnosti za kvalitetno obrazovanje svih vrsta, dostupnog za sve i to na svim njegovim nivoima. Celoživotno učenje se ovim zakonom ogleda i kroz razvoj motivacije za učenje, osposobljavanje za samostalno učenje, kao i uključivanje u međunarodne obrazovne i profesionalne procese.

Vlada Republike Srbije. (2005). Zakon o visokom obrazovanju. 

Zakonom o visokom obrazovanju reguliše se sistem visokog obrazovanja odnosno uslovi i načini obavljanja delatnosti, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove delatnosti u pogledu razvoja u međunarodnim, evropskim, nacionalnim, naučnim i umetničkim okvirima. Zakonska regulativa visokog obrazovanja namenjena je pružanju mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima steknu obrazovanje, kao i tome da im visoko obrazovanje bude dostupno tokom celog života. Zakonom o visokom obrazovanju su jasno definisane uloge, delatnosti i aktivnosti svih uključenih aktera u sistem visokog obrazovanja u Srbiji. Zakon takođe treba da doprinese, između ostalog, i povećanju broja stanovništva sa visokim obrazovanjem.

Vlada republike Srbije. (2012). Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. 

Strategijom je obrazovanje u Srbiji u 21. veku definisano kao temelj života i razvoja svakog pojedinca i društva zasnovanog na znanju. Ovaj dokument sagledava obrazovanje u celini, te je poseban prostor opredeljen za obrazovanje odraslih sa ciljem da se odraslim građanima omogući pravo na obrazovanje i učenje tokom čitavog života kako bi se doprinelo njihovoj boljoj zapošljivosti i socijalnoj participaciji.

Vlada republike Srbije. (2013). Zakon o obrazovanju odraslih. 

Obrazovanje odraslih je zakonom prepoznato kao deo sistema obrazovanja Republike Srbije, a ostvaruje se kao formalno i neformalno obrazovanje i informalno učenje. Zakon o obrazovanju odraslih funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih implementira u redovan školski sistem sa ciljem poboljšanja obrazovne i kvalifikacione strukture stanovništava, što vodi ka povećanju zapošljivosti i smanjenju siromaštva. Ovim zakonom predviđa se mogućnost sticanja kvalifikacija tokom čitavog života, a stvoreni su i uslovi za priznavanje kvalifikacija stečenih kroz neformalno učenje.

Vlada republike Srbije. (2005). Zakon o radu. 

Ovaj zakon reguliše prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa koji uključuje i pravo na obrazovanje i stručno usavršavanje.Član 49. Obavezuje poslodavca da zaposlenom obezbedi sutručno usavršavanje kada to uslovi rada zahtevaju, ali obevezuje i zapolsenog na obrazovni process.

Vlada republike Srbije. (2005). Strategija karijernog vođenja i savetovanja u republici Srbiji.

Ovaj dokument je nastao u vreme porasta nezaposlenosti naročito među populacijom mladih, te se temelji na Zakonu o radu, Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonu o srednjoj školi itd. Aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja su u uskoj vezi sa obrazovanjem, pošto su značajne za osposobljavanje pojedinca za planiranje sopstvenog obrazovanja, obuke i rada, ali i osposobljavanja poslodavaca da motivišu zaposlene za obrazovanje, kao i da im organizuju kvalitetan obrazovni program.


Podelite tekst i preko drugih mreža